صفحه اصلی درباره رایان سازه
محصولات
نمایندگیها دانلود استخدام تماس با ما

رایان سازه : پیشرو در تولید نرم افزارهای تخصصی عمران

راهبرد آموزشی رایان سازه
آموزش جامع سازه نگار
آموزش تصویری سازه نگار
دانلود تکلا نسخه 17
مقررات ملی ساختمان (22گانه)
چک لیست ها
دستور العمل ها و پیش نیاز ها
فاز2
محصولات ارئه شده از CSI
اندروید
مقالات
متفرقه
آیین نامه های آمریکا
مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر
* شرح سرفصلهاي دوره نظارت با عنوان :
" مسئوليتهاي حقوقي و کيفري مهندسين ناظر "
ارائه شده توسط : مشاور واحد کنترل ساختمان
  1. شرح ميزان خطر و ريسک در شغل نظارت ساختمان، از نظر حقوقي و کيفري و مقايسه آن با ساير شغلهاي پرخطر .
در اين مبحث به خطرات و مسئوليت شغل نظارت از لحاظ حقوقي و کيفري و فني و شهرسازي پرداخته ميشود و مقايسه اي با ساير شغلهاي پر خطر شده و به اختصار اشاره اي به تمهيداتي که ميبايستي ناظر انجام دهد تا حوادث ناگوار حاصل از نظارت در حيطه مسئوليت شهرداري و مالک قرار گيرد ، و ساخت و ساز ساختمان نيز از لحاظ فني و مهندسي درست نظارت شود .
  1. آشنايي با آئين نامه انضباطي سازمان نظام مهندسي و دسته بندي تخلفات حرفه اي مهندسين ناظر و طراح .
در اين مبحث اشاره مختصري به آئين نامه انضباطي و دسته بندي تخلفات حرفه اي مهندسين ناظر بر اساس جدول پيوست خواهد شد ، و شرح مفصل آن بر حسب هر يک از موارد سر فصلها ، در طول دوره انجام خواهد شد .
  1. نحوه رسيدگي در دادگاههاي عمومي به پرونده هاي مربوط به عدم رعايت موارد ايمني در ساختمانها در موارد خسارت جاني و مالي و فوت، و اهميت بازرس وزارت کار، و نحوه گزارش نويسي جهت کنترل آنها .
در اين مبحث به شرح گزارش نويسي در صورت عدم رعايت موارد ايمني در کارگاه ساختماني پرداخته خواهد شد ، و بحث خسارت جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث پس از اخذ پايانکار نيز شرح داده خواهد شد ، و نحوه کنترل آنها در گزارش مرحله اي نيز بيان خواهد شد ، همچنين نحوه رسيدگي به پرونده در دادگاه عمومي و شوراي انتظامي در صورت عدم رعايت موارد ايمني شرح داده خواهد شد ، و همچنين مثالهايي از پرونده هاي واقعي که در دادگاههاي عمومي رسيدگي گرديده مطرح خواهد شد .
  1. نحوه رسيدگي در دادگاههاي عمومي به پرونده هاي مربوط به ريزش پلاکهاي مجاور در حين گودبرداري و نحوه گزارش نويسي جهت کنترل آن .
اين مبحث مربوط به نحوه گزارش نويسي براي موارد عدم اجراي سازه نگهبان ، يا نقص در اجراي سازه نگهبان ، يا روشهاي اشتباه خاکبرداري و يا عدم صلاحيت پيمانکار خاکبردار يا پيمانکار نصاب سازه نگهبان ويا عدم حضور مجري ذيصلاح در حين خاکبرداري و يا عدم تناسب نقشه هاي سازه نگهبان با شرايط خاکبرداري ، پرداخته خواهد شد ، و همچنين مثالهايي از پرونده هاي واقعي که در دادگاههاي عمومي و شوراي انتظامي براي موارد فوق رسيدگي گرديده ، مطرح خواهد گرديد .
  1. شرح نحوه کاهش مسئوليتهاي مهندسين ناظر در حين گودبرداري با اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها ، و همچنين نحوه تامين دليل با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري به منظور عدم ايستائي ذاتي پلاکهاي مجاور طبق ماده 333 قانون مدني .
در اين مبحث به شرح بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ميپردازيم که مسئوليت شهرداري در حين گودبرداري را مشخص نموده، و موارد استفاده از اين بند در گزارش نويسي مهندسين ناظر را با ذکر مثالهاي واقعي شرح خواهيم داد . همچنين به شرح ماده 333 قانون مدني در رابطه با نحوه تامين دليل با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري به منظور عدم ايستايي ذاتي پلاکهاي مجاور، و نحوه اعمال آن در گزارشات مرحله اي با ذکر مثالهاي واقعي خواهيم پرداخت .
  1. اهميت حقوقي تخريب قنوات در حين گودبرداري و همچنين اهميت کنترل خروج آبهاي زيرزميني در حين گودبرداري و نحوه گزارش نويسي موارد فوق.
در اين مبحث مثالها و فيلمهايي در اين رابطه نمايش داده خواهد شد ، و نحوه گزارش نويسي براي موارد فوق شرح داده شده و مثالهاي واقعي در اينباره بيان خواهد گرديد .
  1. ضرورت انجام بيمه مسئوليت حرفه اي براي مهندسين ناظر و نکات مهم جهت کنترل بيمه نامه فوق .
اين مبحث مربوط به اهميت بيمه نامه حرفه اي مهندسين ناظر ميباشد که ميبايستي حتما انجام شود ، و قبل از خريد بيمه نامه فوق ميبايستي موارد مهمي از جمله پرداخت خسارت پس از پايانکار(يعني دوره گارانتي بيمه نامه) و همچنين عدم محدوديت اعتبار پروانه ساختماني جهت پرداخت خسارت ، و مواردي از اين دست ، توسط مهندس ناظر براي بيمه نامه فوق کنترل گردد ، ضمن آنکه به موارد برخي تخلفات مهندس ناظر که مشمول پرداخت خسارت توسط شرکتهاي بيمه نميگردد، نيز پرداخته خواهد شد .
  1. آشنائي با نحوه ابلاغ اظهارنامه قضايي از طرف مهندس ناظر به مالک و همسايگان و شهرداري، و نکات مهم جهت ابلاغ اظهارنامه قضايي .
در اين قسمت به بحث پيرامون آنکه چنانچه مالک يا شهرداري يا همسايگان از دريافت دستور کار يا نامه اي از مهندس ناظر استنکاف نمودند، ناظر چگونه از طريق اظهار نامه قضايي موارد فوق را به طرفين خود ابلاغ قانوني نمايد . همچنين به بحث پيرامون رسيد گرفتن از مالک بابت دستورکارها يا مکاتبات و همچنين نحوه انجام صورتجلسات يا استشهادهاي محلي براي اخذ سندهاي کافي براي تکميل اسناد مهندس ناظر خواهيم پرداخت، تا مهندس ناظر بتواند در محکمه ثابت کند وظائف خود را بطور کامل انجام داده است .
  1. اهميت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمديد آن براي سالهاي آتي ، و نحوه دريافت حق الزحمه نظارت ، و شرح محکوميتهاي مهندسين ناظر بدليل انجام خدمات خارج از نظارت .
در اين قسمت به بحث پيرامون شرح محتويات بندهاي قرارداد تيپ نظارت سازمان نظام مهندسي خواهيم پرداخت و به سوالات مطروحه پاسخ خواهيم داد ، همچنين به روش تمديد قرارداد نظارت براي سالهاي آتي خواهيم پرداخت ، ضمن آنکه به ممنوعيت خدمات خارج از نظارت منجمله انجام کارهاي پيمانکاري ويا مالکيت در ساختمان مورد نظارت و شرح محکوميتهاي مربوطه خواهيم پرداخت . همچنين دخالت در امور محاسبات ساختمان توسط مهندس ناظر را نيز در اين قسمت با ذکر مثالهاي واقعي شرح خواهيم داد .

10-شرح گزارش همجواري و گزارش شروع عمليات، و اعلام 72 ساعت قبل از خاکبرداري به سازمان ، و نحوه الزام مالک به انجام بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان براي کارگاههاي ساختماني و شرح بيمه نامه مسئوليت کارفرما ، و شرح بيمه نامه پلاکهاي مجاور .
اين مبحث مربوط به نحوه نوشتن فرم گزارش همجواري و بازديد پلاکهاي مجاور قبل از دادن مجوز شروع به کار بوده ، و همچنين نحوه الزام مالک به انجام بيمه نامه پلاکهاي مجاور و بيمه نامه 5 نفر کارگر بدون نام (بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان) و شرح کلوزهاي الزامي آن براي کارگاه ساختماني خواهد بود .

11-کنترل ابعاد زمين ، حد اصلاحي ، عرض گذر و بر و کف ، قبل از اجراي فونداسيون، براساس پروانه ساختماني و نقشه هاي معماري.
در اين مبحث نيز به نحوه صحيح اندازه گيري ابعاد زمين ، حد اصلاحي ، عرض گذر و رقوم خاکبرداري ساختمان را قبل و در حين اجراي فونداسيون خواهيم پرداخت ، و همچنين به نحوه اندازه گيري آکس به آکس ستونها و اهميت جانمايي صحيح چاله آسانسور قبل از بتن ريزي فونداسيمن را شرح خواهيم داد، ضمنا مثالهاي واقعي از محکوميتهاي مهندسين ناظر در شوراي انتظامي و دادگاههاي عمومي به جهت عدم رعايت موارد فوق را شرح خواهيم داد .

12-نحوه پر کردن فرم گزارشات مرحله اي جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونيک شهر .
در اين قسمت به شرح قسمتهاي مختلف فرم گزارش مرحله اي و نحوه پر کردن آن خواهيم پرداخت ، همچنين راه حل برخورد با برخي از الزامات غير قانوني دفاتر خدمات الکترونيک شهر نسبت به مهندسين ناظر ، را شرح خواهيم داد .

13- رعايت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله اي، و حداقل تعداد گزارشات مرحله اي.
اين مبحث مربوط به شرح حداقل تعداد گزارشات مرحله اي براي ساختمانهايي با اسکلت فلزي و اسکلت
بتني خواهد بود ، سپس اهميت رعايت تقدم و تاخر در ارائه گزارشات مرحله اي و همچنين ارائه به موقع گزارشات مرحله اي پيش از پوشش ميلگردها توسط بتن را شرح خواهيم داد ، و مثالهاي واقعي از محکوميتهاي مهندسين ناظر در شوراي انتظامي و دادگاههاي عمومي را بدليل عدم رعايت موارد فوق بيان خواهيم نمود .
14-شرح گزارشات متناقض و خلاف واقع مهندسين ناظر ، و بيان مثالهايي ازآنها، و محکوميتهاي مهندسين ناظر بدليل اينگونه گزارشات .
يکي از موارد متداول محکوميتهاي مهندسين ناظر در شوراي انتظامي، ارائه گزارشات متناقض و گزارشات خلاف واقع ميباشد ، که عموما بطور ناخواسته و سهوي توسط مهندس ناظر ارائه ميگردد ، در اين قسمت به شرح موارد فوق و بيان مثالهايي از محکوميتهاي مهندسين ناظر بواسطه ارائه اينگونه گزارشات خواهيم پرداخت .

15-شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغايرتهاي نقشه هاي معماري با سازه، و همچنين مغايرتهاي پروانه ساختماني با نقشه هاي مصوب شهرداري .
در اين قسمت به بحث پيرامون نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغايرتهاي موجود در نقشه هاي معماري با سازه و با پروانه ساختماني خواهيم پرداخت ، و همچنين در صورت رويت مغايرت ، اولويت با کداميک از موارد خواهد بود ، و همچنين شرح مواردي همچون رعايت عرض گذر و حد اصلاحي ، مقدم بر ابعاد ساختمان ميباشد و امثال آنرا نيز بيان خواهيم نمود .

16-شرح اختيارات بسيار وسيع منهدسين ناظر و تناظر آن با مسئوليتهاي بسيار وسيع آنها ، و اهميت گزارشات توجيهي و دستور کارهاي مهندسين ناظر ، و شرح تبصره 7 ماده 100 شهرداري .
در اين مبحث به شرح مسئوليتها و اختيارات بسيار وسيع مهندسين ناظر بر اساس مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و دلايل قانون گذار در تدوين تناسب اختيارات و مسئوليت بطور توامان خواهيم پرداخت ، همچنين نحوه نوشتن گزارشات توجيهي و دستور کارها و صورتجلسات را در حين اجراي ساختمان و جايگاه قانوني آن و اهميت آن در محاکم قضايي را شرح خواهيم داد ، ضمنا تبصره 7 ماده 100 شهرداري و جايگاه قانوني کميسيون ماده صد شهرداري و دلايل ارجاع پرونده از شهرداري به کميسيون ماده 100 را شرح خواهيم داد ، و مثالهايي را از محکوميتهاي مهندسين ناظر و معاونين شهرسازي مناطق و نواحي شهرداري و ساير عوامل شهرداري در کميسيون ماده 100 را بيان خواهيم نمود .

17-شرح مسئوليتهاي مهندسين ناظر براي موارديکه نام مجري در پروانه ساختماني درج شده باشد ، و شرح مسئوليتهاي حقوقي و کيفري مجري. در اين قسمت به شرح مسئوليتهاي مهندس ناظر و مهندس مجري و نحوه عدم تداخل از مسئوليتهاي آنها ، بر اساس مبحث دوم مقررات ملي ساختمان خواهيم پرداخت ، و همچنين شرح غلط مصطلح : صوري بودن مجري در پروانه ساختماني را بيان خواهيم نمود ، و به ذکر مثالهاي واقعي از پرونده هاي فوق در محاکم قضايي و شوراي انتظامي خواهيم پرداخت .

18-چک ليست کنترل مراحل سفتکاري و تاسيسات و نازک کاري و نحوه گزارش نويسي آنها .
در اين قسمت به شرح چک ليست کنترل ساختمان در مراحل سفتکاري از جمله تيغه بندي ها و ضخامت آنها و ابعاد راه پله و آسانسور و لابي و تامين نور کافي در فضاها و... ، ومبحث 19 خواهيم پرداخت ، همچنين به شرح کنترل هاي تاسيسات مکانيکي و برقي همانند اعلام و اطفا حريق ، چاه ارت ، نحوه نصب کفشور فاضلابها ، عايق رطوبتي و ... ، و چک ليست نازک کاري همانند اسکوپ سنگ نما ، کنترل نرده ها و ... خواهيم پرداخت ، و سپس مثالهايي را از محکوميتهاي مهندسين ناظر براي موارد فوق در دادگاههاي عمومي و شوراي انتظامي بيان خواهيم نمود .

19-شرح درصد مسئوليتهاي مهندسين طراح سازه ، و معمار وتاسيسات مکانيکي و برقي وحتي ناظر گاز در دادگاههاي عمومي وشوراي انتظامي.
در اين بخش به شرح مسئوليتهاي مهندسين طراح سازه ، و طراح معماري وطراح تاسيسات مکانيکي و برقي خواهيم پرداخت ،و تداخل مسئوليتهاي آنها را با مهندس ناظر ساختمان و مهندس ناظر گاز بيان خواهيم نمود . سپس به شرح مثالهاي واقعي درباره سازه هاي تغيير شکل يافته پس از بهره برداري و نحوه رسيدگي و چگونگي صدور راي آنها را در محاکم قضايي خواهيم پرداخت ، همچنين به بحث پيرامون مرگ خاموش ساکنين آپارتمانها در اثر نشت گاز منواکسيدکربن از دودکشها و شرح ميزان مسئوليت ناظر ساختمان و ناظر گاز را بيان خواهيم نمود ، و سپس مختصري از آئين نامه طراحي واجراي دودکشها را نيز بيان خواهيم کرد .
20-بيان سليقه اي عمل کردن مناطق و نواحي مختلف شهرداري براي کنترل نظارت ، و شرح سليقه هاي آنها ، واهميت هماهنگي با مامور بازديد شهرداري جهت نوشتن برخي از گزارشات خلاف دار براي مالکين .
در اين مبحث به شرح برخي از ضوابط شهرسازي خواهيم پرداخت که در مناطق و نواحي مختلف شهرداري بطور سليقه اي عمل ميگردد، همانند مبحث 19 که در سقف پارکينگ و کف پشت بام در برخي از مناطق الزامي بوده و در برخي مناطق الزامي نيست ، ويا همانند واحد کنترل مضائف که در برخي مناطق و نواحي دائر و فعال بوده و در برخي مناطق وجود ندارد و مواردي از اين دست ، سپس به شرح تبعات حقوقي گزارشات مهندسين ناظري خواهيم پرداخت که با گزارشات مامورين بازديد شهرداري و کنترل مضائف در تضاد باشد .

21-چک ليست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر ، پيش از ارائه برگ سبز پايانکار .
در اين قسمت به نحوه دادن برگ سبز پايانکار به مالک براي چهار حالت خواهيم پرداخت ، اول خلافهايي از قبيل عدم استحکام سازه ، دوم خلافهايي مثل کوچک شدن پاسيو ، ابعاد راه پله و آسانسور و افزايش شيب رمپ و تغيير کاربري و امثال آنها ، سوم خلافهايي مثل عدم رعايت مبحث 19 , عدم نصب درب ضد حريق ، عدم اسکوپ سنگ نما و استاندارد نبودن نرده ها و امثال آنها ، و چهارم حالات ترکيبي تخلفات بالا .

22-مسئوليت شرکتهاي ناظر حقوقي در محکوميتهاي قضايي و انتظامي ، و نحوه تعويض يا استعفاي مهندس ناظر .
در اين قسمت مسئوليت مدير عامل و اعضاي هيات مديره و اسامي پشت پروانه و شرکا در شرکتهاي مهندسين ناظر حقوقي در محکوميتهاي قضايي و انتظامي را با بيان مثالهاي واقعي توضيح خواهيم داد ، همچنين شرايط تعويض يا استعفاي ناظر حقيقي يا حقوقي را طبق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي شرح داده و سپس چگونگي ادامه مسئوليت مهندس ناظر پس از محکوميت در شوراي انتظامي ويا انحلال شرکتهاي حقوقي را بيان خواهيم نمود .
23-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران ، جهت تسلط رواني بر مالکين و پيمانکاران آنها، به منظور الزام آنها براي کيفيت مناسب ساخت و ساز .
در اين قسمت به نحوه استفاده از کليد واژه هاي مناسب و عبارات تاثير گذار در رابطه با زلزله تهران ، بر روح و روان مالک و پيمانکاران آنها را توسط مهندس ناظر ارائه خواهيم نمود ، تا مالکين و پيمانکاران آنها از لحاظ اخلاقي نيز ملزم به رعايت مباحث فني جهت کيفيت مناسب ساخت و ساز گردند ، همچنين مختصري از شناسنامه فني ساختمان را نيز توضيح خواهيم داد .
مقالات مرتبط
تماس با رایان سازه، سازه نگار

آدرس : تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
غرب پل آزمایش، (ضلع شمالی بزرگراه)،
شماره 215، واحد 4
کد پستی : 1464776665

شنبه تا چهارشنبه - 9 الی 15

تلفن : 88281017 ,88258630 ,88262414 21+
فکس : 86018852

مدیریت : admin [at] rayansazeh.com
پشتیبانی : support [at] rayansazeh.com
ارتباط با رایان سازه
نام:
Email:
متن پیام:
کد امنیتی:
ارسال فرم
نرم افزار سازه
Copyright 1999-2023, RayanSazeh Software Engineering Co.
All rights reserved.
تمامی کالاها و خدمات این وب سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند
و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Iran travel