صفحه اصلی درباره رایان سازه
محصولات
نمایندگیها دانلود استخدام تماس با ما

فروشگاه کتاب

سایر رشته های عمرانی
معماری
سازه فلزی
نرم افزارهای تخصصی
زمین شناسی و ژئوتکنیک
سازه بتنی
زلزله
آیین نامه
ساختمان و ابنیه فنی
دسته بندی نشده
تاریخچه تغییرات نرم افزار سازه نگار
دریافت کاتالوگ نرم افزار سازه نگار 6
جلسه حضوری معرفی سازه نگار 6
فهرست کلاسهای آموزشی تخصصی عمران و معماری رایان سازه
هیدرولوژی مهندسی (ویرایش جدید)
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
خرید آنلاین
نویسنده : دکتر حمیدرضا صفوی
ناشر : ارکان دانش
چاپ : چهارم
تعداد صفحه : ۷۲۴
پیشگفتار فصل اول: مقدمه ‌‌‌1ـ1 تعاریف اولیه‌‌‌ ‌‌‌1ـ2 تاریخچه‌‌‌ علم هیدرولوژی‌‌‌ ‌‌‌1ـ3 گردش آب در طبیعت‌‌‌ ‌‌‌1ـ4 بیلان هیدرولوژیکی‌‌‌ ‌‌‌ فصل دوم: هواشناسی ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌2ـ1 اتمسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ1ـ1 تروپوسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ1ـ2 استراتوسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ1ـ3 مزوسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ1ـ4 یونسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ1ـ5 اگزوسفر‌‌‌ ‌‌‌2ـ2 پارامترهای هواشناسی‌‌‌ ‌‌‌2ـ2ـ1 دما‌‌‌ ‌‌‌2ـ2ـ2 فشار هوا‌‌‌ ‌‌‌2ـ2ـ3 رطوبت هوا‌‌‌ ‌‌‌2ـ2ـ4 باد‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل سوم: بارش ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌3ـ1 بارش‌های ابری‌‌‌ ‌‌‌3ـ1ـ1 بارش‌های مایع‌‌‌ ‌‌‌3ـ1ـ2 بارش‌های جامد‌‌‌ ‌‌‌3ـ2 الگوهای بارش‌‌‌ ‌‌‌3ـ3 اندازه‌گیری بارش‌ها‌‌‌ ‌‌‌3ـ3ـ1 اندازه‌گیری باران‌‌‌ ‌‌‌3ـ3ـ2 اندازه‌گیری برف‌‌‌ ‌‌‌3ـ4 شبکه اندازه‌گیری بارش‌ها‌‌‌ ‌‌‌3ـ4ـ1 کفایت ایستگاه‌های اندازه‌گیری بارش‌‌‌ ‌‌‌3ـ5 آماده‌سازی داده‌ها‌‌‌ ‌‌‌3ـ5ـ1 تخمین داده غیرموجود‌‌‌ ‌‌‌3ـ5ـ2 آزمون سازگاری داده‌ها‌‌‌ ‌‌‌3ـ6 نمایش داده‌های بارندگی‌‌‌ ‌‌‌3ـ7 منطقه‌ای نمودن داده‌های نقطه‌ای بارندگی‌‌‌ ‌‌‌3ـ7ـ1 روش میانگین‌گیری ریاضی‌‌‌ ‌‌‌3ـ7ـ2 روش چندضلعی تیسن‌‌‌ ‌‌‌3ـ7ـ3 روش خطوط همباران‌‌‌ ‌‌‌3ـ‌8 رابطه بین شدت ـ مدت بارندگی‌‌‌ ‌‌‌3ـ9 منحنی‌های ارتفاع ـ مساحت ـ مدت بارندگی (DAD)‌‌‌ ‌‌‌3ـ10 تعدیل بارندگی نقطه‌ای به بارندگی منطقه‌ای‌‌‌ ‌‌‌3ـ11 الگوهای زمانی بارندگی‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل چهارم: تبخیر و تعرق ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌4ـ1 تبخیر‌‌‌ ‌‌‌4ـ2 اندازه‌گیری مستقیم میزان تبخیر‌‌‌ ‌‌‌4ـ3 معادلات تجربی برای تخمین میزان تبخیر‌‌‌ ‌‌‌4ـ3ـ1 فرمول مایر‌‌‌ ‌‌‌4ـ3ـ2 فرمول روهور‌‌‌ ‌‌‌4ـ4 روش‌‌های تحلیلی تخمین میزان تبخیر‌‌‌ ‌‌‌4ـ4ـ1 روش بیلان آب‌‌‌75 ‌‌‌4ـ4ـ2 روش بیلان انرژی‌‌‌ ‌‌‌4ـ4ـ3 روش انتقال جرم‌‌‌ ‌‌‌4ـ5 روش ترکیبی تخمین میزان تبخیر‌‌‌85 ‌‌‌4ـ6 تعرق‌‌‌ ‌‌‌4ـ7 تبخیر و تعرق‌‌‌88 ‌‌‌4ـ7ـ1 اندازه‌گیری تبخیر و تعرق‌‌‌ ‌‌‌4ـ7ـ2 معادلات تجربی برای تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل پنجم: برگاب، چالاب و نفوذ ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌5ـ1 برگاب‌‌‌ ‌‌‌5ـ2 چالاب‌‌‌ ‌‌‌5ـ3 نفوذ‌‌‌ ‌‌‌5ـ3ـ1 عوامل مؤثر در نفوذ‌‌‌ ‌‌‌5ـ3ـ2 اندازه‌گیری مقدار نفوذ‌‌‌ ‌‌‌5ـ3ـ3 معادلات نفوذ‌‌‌ ‌‌‌5ـ3ـ4 اندیس‌های نفوذ‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل ششم: حوضه‌های آبریز و خصوصیات آنها ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌6ـ1 حوضه آبریز‌‌‌ ‌‌‌6ـ2 مشخصات حوضه‌های آبریز‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ1 مساحت حوضه‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ2 محیط حوضه‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ3 طول آبراهه اصلی‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ4 شکل حوضه‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ5 شیب آبراهه و حوضه‌‌‌ ‌‌‌6ـ2ـ6 منحنی هیپسومتریک‌‌‌ ‌‌‌6ـ3 مشخصات آبراهه‌‌های حوضه آبریز‌‌‌ 6ـ3ـ1 قوانین هورتون‌‌‌ ‌‌‌6ـ3ـ2 تراکم زهکشی‌‌‌ ‌‌‌6ـ4 زمان تمرکز‌‌‌ ‌‌‌6ـ4ـ1 روش‌های تجربی تخمین زمان تمرکز‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل هفتم: رواناب سطحی ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌7ـ1 عوامل مؤثر در میزان رواناب سطحی‌‌‌ ‌‌‌7ـ2 آبدهی سالانه‌‌‌ ‌‌‌7ـ2ـ1 همبستگی بارندگی ـ رواناب‌‌‌ ‌‌‌7ـ3 منحنی تداوم جریان‌‌‌ ‌‌‌7ـ4 منحنی جرمی جریان‌‌‌ ‌‌‌7ـ4ـ1 محاسبه‌‌‌ حجم مخرن سد‌‌‌ ‌‌‌7ـ4ـ2 محاسبه‌‌‌ حجم مخزن سد با نیاز متغیر‌‌‌ ‌‌‌7ـ5 محاسبه‌‌‌ حجم رواناب سطحی‌‌‌ ‌‌‌7ـ6 حداکثر دبی رواناب سطحی‌‌‌ ‌‌‌7ـ6ـ1 روش منطقی یا استدلالی‌‌‌ ‌‌‌7ـ6ـ2 روش مک‌مت‌‌‌ ‌‌‌7ـ6ـ3 روش اداره‌‌‌ حفاظت خاک آمریکا (SCS)‌‌‌ ‌‌‌7ـ6ـ4 روش نشریه فنی شماره‌‌‌ 55 اداره‌‌‌ حفاظت خاک آمریکا ( 55 ـTR )‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل هشتم: هیدروگراف ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌8ـ1 هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ2 عوامل مؤثر بر شکل هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ1 شکل حوضه‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ2 ابعاد حوضه‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ3 شیب‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ4 تراکم زهکشی‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ5 کاربری اراضی‌‌‌ ‌‌‌8ـ2ـ6 عوامل هواشناسی‌‌‌ ‌‌‌8ـ3 اجزاء هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ3ـ1 بازوی بالارونده هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ3ـ2 قسمت تاج هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ3ـ3 بازوی پائین‌رونده هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ4 تجزیه هیدروگراف‌‌‌ ‌‌‌8ـ5 هیدروگراف واحد‌‌‌ ‌‌‌8ـ5ـ1 محدودیت‌های تئوری هیدروگراف واحد‌‌‌ ‌‌‌8ـ5ـ2 اشتقاق هیدروگراف واحد‌‌‌ ‌‌‌8ـ6 معادله‌‌‌ پیچشی‌‌‌ ‌‌‌8ـ7 اشتقاق هیدروگراف واحد از یک بارش مرکب‌‌‌ ‌‌‌8ـ8 هیدروگراف واحد با تداوم‌های مختلف‌‌‌ ‌‌‌8ـ9 هیدروگراف منحنی S‌‌‌ ‌‌‌8ـ10 کاربرد هیدروگراف واحد‌‌‌ ‌‌‌8ـ11 هیدروگراف واحد مصنوعی‌‌‌ ‌‌‌8ـ11ـ1 روش اشنایدر برای استخراج هیدروگراف واحد مصنوعی‌‌‌ ‌‌‌8ـ11ـ2 روش اداره‌‌‌ حفاظت خاک آمریکا برای استخراج هیدروگراف واحد مصنوعی‌‌‌ ‌‌‌8ـ11ـ3 روش هیدروگراف واحد مثلثی مصنوعی‌‌‌ ‌‌‌8ـ12 هیدروگراف واحد لحظه‌ای‌‌‌ ‌‌‌8ـ12ـ1 انتگرال پیچشی‌‌‌ ‌‌‌8ـ12ـ2 اشتقاق هیدروگراف واحد لحظه‌ای از منحنی S‌‌‌ ‌‌‌8ـ12ـ3 رابطه‌‌‌ بین و‌‌‌ ‌‌‌ 8-12-4 روشهای دیگر اشتقاق (IUH) ‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل نهم: روندیابی جریان ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌9ـ1 روندیابی متمرکز‌‌‌ ‌‌‌9ـ1ـ1 روندیابی به روش مخزن‌ تراز‌‌‌ ‌‌‌9ـ1ـ2 روندیابی در رودخانه‌ها به روش‌ ماسکینگهام‌‌‌ ‌‌‌9ـ2 روندیابی توزیعی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ1 معادلات سنت ـ ونانت‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ2 دسته‌بندی مدل‌های روندیابی توزیعی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ3 حرکت موج‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ4 حل تحلیلی موج سینماتیکی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ5 تقریبات تفاضلات محدود‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ6 حل عددی موج سینماتیکی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ7 روش ماسکینگهام ـ کونگ‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ8 روندیابی موج دینامیکی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ9 مدل غیرصریح موج دینامیکی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ10 معادلات تفاضلات محدود‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ11 حل معادلات تفاضلات محدود‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ12 روندیابی سیلاب در رودخانه‌های پیچابی‌‌‌ ‌‌‌9ـ2ـ13 روندیابی سیلاب ناشی از شکست سد‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل دهم: آبهای زیرزمینی ‌‌‌مقدمه‌‌‌ ‌‌‌10ـ1 لایه‌های آبدار‌‌‌ ‌‌‌10ـ2 خصوصیات فیزیکی لایه‌های آبدار‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ1 ارتفاع نظیر فشار‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ2 بافت خاک‌های تحکیم‌نیافته‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ3 تخلخل‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ4 درجه پوکی‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ5 محتوای رطوبتی‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ6 درجه‌‌‌ اشباع‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ7 وزن مخصوص ظاهری‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ8 چگالی مخصوص مواد جامد‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ9 آبدهی ویژه و نگهداشت ویژه‌‌‌ ‌‌‌10ـ2ـ10 ضریب ذخیره و ذخیره‌‌‌ ویژه‌‌‌ ‌‌‌10ـ3 توزیع عمودی آب زیرسطحی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4 اصول حرکت آبهای زیرزمینی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ1 قانون دارسی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ2 اعتبار قانون دارسی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ3 اندازه‌‌گیری آزمایشگاهی ضرایب هدایت هیدرولیکی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ4 عوامل مؤثر در هدایت هیدرولیکی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ5 ناهمروی‌‌‌ ‌‌‌10ـ4ـ6 فرضیات دوپوئی فورش‌هایمر‌‌‌ ‌‌‌10ـ5 معادلات حرکت آبهای زیرزمینی به صورت سه بعدی‌‌‌ ‌‌‌10ـ5ـ1 جریان دائمی‌‌‌ ‌‌‌10ـ5ـ2 جریان نادائمی‌‌‌ ‌‌‌10ـ6 جریان دائمی در لایه‌های آبدار‌‌‌ ‌‌‌10ـ6ـ1 جریان دائمی در لایه آبدار تحت فشار‌‌‌ ‌‌‌10ـ6ـ2 جریان دائمی در لایه آبدار آزاد‌‌‌ ‌‌‌10ـ7 جریان آب زیرزمینی به سمت چاه‌ها‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ1 جریان دائمی در لایه آبدار تحت فشار به سمت چاه‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ2 جریان دائمی در لایه آبدار آزاد به سمت چاه‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ3 جریان دائمی در لایه آبدار آزاد با تغذیه‌‌‌ یکنواخت به سمت چاه‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ4 سیستم چندچاهی‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ5 جریان نادائمی در لایه آبدار تحت فشار به سمت چاه‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ6 جریان نادائمی در لایه‌ آبدار آزاد به سمت چاه‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ7 چاه‌های ناقص‌‌‌ ‌‌‌10ـ7ـ8 جریان در لایه‌های آبدار با شرایط مرزی مختلف به سمت چاه‌ها‌‌‌ ‌‌‌10ـ8 آزمایشات پمپاژ در تعیین ضرایب هیدرودینامیک لایه‌های آبدار‌‌‌ ‌‌‌10ـ8ـ1 آزمایش پمپاژ در لایه آبدار تحت فشار در حالت دائمی ‌‌‌ ‌‌‌10ـ8ـ2 آزمایش پمپاژ در لایه آبدار تحت فشار در حالت نادائمی‌‌‌ ‌‌‌10ـ8ـ3 آزمایش پمپاژ در لایه آبدار آزاد در حالت دائمی ‌‌‌ ‌‌‌10ـ8ـ4 آزمایش پمپاژ در لایه آبدار آزاد در حالت نادائمی‌‌‌ ‌‌‌10ـ8ـ5 طول زمان آزمایش پمپاژ و تواتر زمانی اندازه‌گیری سطح پیزومتری یا ایستابی‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل یازدهم: کاربرد آمار و احتمالات در هیدرولوژی ‌‌‌مقدمه‌‌‌ 11-1 گروه­بندی و قوانین شمارش‌‌‌ ‌‌‌11ـ2 مفاهیم مقدماتی احتمال‌‌‌ ‌‌‌11ـ3 توزیع‌های احتمالاتی‌‌‌ ‌‌‌11ـ3ـ1 توزیع‌های ناپیوسته‌‌‌ ‌‌‌11ـ3ـ2 توزیع‌های پیوسته‌‌‌ ‌‌‌11ـ4 گشتاورهای توزیع‌های آماری‌‌‌ ‌‌‌11ـ5 مشخصه‌های توزیع‌های آماری‌‌‌ ‌‌‌11ـ5ـ1 تمایل مرکزی‌‌‌ ‌‌‌11ـ5ـ2 تغییرات حول تمایل مرکزی‌‌‌ ‌‌‌11ـ6 توابع توزیع احتمال‌‌‌ ‌‌‌11ـ6ـ1 توابع توزیع با متغیرهای ناپیوسته‌‌‌ ‌‌‌11ـ6ـ2 توابع توزیع با متغیرهای پیوسته‌‌‌ ‌‌‌11ـ7 تحلیل فراوانی‌‌‌ ‌‌‌11ـ7ـ1 روش ترسیمی‌‌‌ ‌‌‌11ـ7ـ2 روش استفاده از پارامترهای فراوانی‌‌‌ ‌‌‌11ـ8 قابلیت اعتماد تحلیل‌های آماری‌‌‌ ‌‌‌11ـ8ـ1 خطای استاندارد‌‌‌ ‌‌‌11ـ8ـ2 حدود اطمینان‌‌‌ ‌‌‌11ـ9 تخمین پارامترهای توزیع‌های آماری‌‌‌ ‌‌‌11ـ9ـ1 روش گشتاورها‌‌‌ ‌‌‌11ـ9ـ2 روش درستنمایی حداکثر‌‌‌ ‌‌‌11ـ10 آزمون نیکویی برازش توابع تجربی با توابع احتمالاتی‌‌‌ ‌‌‌11ـ10ـ1 درجه‌‌‌ آزادی‌‌‌ ‌‌‌11ـ10ـ2 آزمون کای مربع برای نیکوئی برازش‌‌‌ ‌‌‌11ـ11 ریسک‌‌‌ ‌‌‌11ـ11ـ1 تحلیل ریسک مرکب‌‌‌ ‌‌‌11ـ11ـ2 تحلیل ریسک حاشیه‌‌‌ اطمینان‌‌‌ ‌‌‌11ـ11ـ3 تحلیل ریسک ضریب اطمینان‌‌‌ ‌‌‌11ـ12 آنالیزهای رگرسیون‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ1 آنالیز رگرسیون به روش حداقل مربعات‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ2 قابلیت اعتماد معادله‌‌‌ رگرسیون‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ3 کالیبراسیون مدل خطی چند متغیره‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ4 معیار ارزیابی مدل رگرسیون خطی چند متغیره‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ5 رگرسیون با مدل خطی دو متغیره‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ6 آنالیز رگرسیون غیرخطی‌‌‌ ‌‌‌11ـ12ـ7 تبدیل و کالیبراسیون‌‌‌ ‌‌‌مسایل‌‌‌ فصل دوازدهم: تحلیل و مدلسازی سری­های زمانی ‌‌‌مقدمه‌‌‌ 12-1 سری­های هیدرولوژیکی‌‌‌ ‌‌‌12ـ2 مشخصات آماری سری­های زمانی‌‌‌ ‌‌‌12ـ2ـ1 مشخصات آماری سری­های زمانی سالانه‌‌‌ 12ـ2ـ2 مشخصات آماری سری­های زمانی دوره­ای‌‌‌ 12ـ3 آماده­سازی داده­ها‌‌‌ ‌‌‌12ـ3ـ1 تفاضل گیری‌‌‌ ‌‌‌ 12ـ3ـ2 رفتار تناوبی‌‌‌ 12ـ3ـ3 نرمال کردن سری­های زمانی‌‌‌ 12ـ4 آزمون­های آماری‌‌‌ 12ـ4ـ1 آزمون­های استقلال زمانی‌‌‌ 12ـ4ـ2 آزمون­ نرمال بودن‌‌‌ 12ـ4ـ3 آزمون کفایت طول داده­ها‌‌‌ 12ـ5 مدلسازی سری­های زمانی‌‌‌ 12ـ5ـ1 مدلهای خودهمبسته (AR)‌‌‌ 12ـ5ـ2 مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک (ARMA)‌‌‌ 12ـ5ـ3 مدلهای آریما (ARIMA)‌‌‌ 12ـ5ـ4 مدلسازی سری­های زمانی چند متغیره‌‌‌ 12ـ5ـ5 مدلهای شکننده‌‌‌ مسایل ‌‌‌ مراجع ‌‌‌ واژه نامه انگلیسی به فارسی‌‌‌ واژه­یاب‌‌‌
کتابهای مشابه :
نویسنده : دکتر سیدرسول میرقادری، دکتر مجتبی ازهری
قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ ریال
توضیحات کامل
خرید آنلاین
نویسنده : دکتر بهزاد خداکرمی
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ ریال
توضیحات کامل
خرید آنلاین
نویسنده : محمدرضا تابش پور
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ ریال
توضیحات کامل
خرید آنلاین
نویسنده : بهمن خستو
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
توضیحات کامل
خرید آنلاین
تماس با رایان سازه، سازه نگار

آدرس : تهران، بزرگراه جلال آل احمد،
غرب پل آزمایش، (ضلع شمالی بزرگراه)،
شماره 215، واحد 4
کد پستی : 1464776665

شنبه تا چهارشنبه - 9 الی 15

تلفن : 88281017 - 88258630- 88262414- 21+
فکس : 86018852

مدیریت : admin [at] rayansazeh.com
پشتیبانی : support [at] rayansazeh.com
ارتباط با رایان سازه
نام:
Email:
متن پیام:
کد امنیتی:
ارسال فرم
نرم افزار سازه
Copyright 1999-2019, RayanSazeh Software Engineering Co.
All rights reserved.
تمامی کالاها و خدمات این وب سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند
و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Iran travel